REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego pod adresem sklep.medisolution.pl prowadzonego przez Medisolution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzonej w nim sprzedaży.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2. Sklep Internetowy – oznacza sklep elektroniczny znajdujący się pod adresem sklep.medisolution.pl.
3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie sklep.medisolution.pl.
4. Sprzedawca – oznacza Medisolution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Hlonda 4K lok.6, NIP: 951-238-88-74 , REGON: 360815890, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544000 ; e-mail: biuro@medisolution.pl, będącą jednocześniewłaścicielem Sklepu Internetowego.
5. Klient – oznacza Lekarza zawierającego Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością leczniczą lub podmiot leczniczy wymieniony w art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., na rzecz którego zakupu dokonuje Lekarz.
6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
7. Lekarz – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, albo spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Dostawa – oznacza faktyczną czynność dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę Towaru zgodnego z zamówieniem, za pośrednictwem Dostawcy.
13. Dostawca – oznacza firmę odpowiedzialną za Dostawę towaru do Klienta.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, wyglądu Strony Internetowej Sklepu, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a ewentualne wykorzystanie ich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja jest niezbędna, aby Klientów mógł dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym.
2. Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie przesłać go w wypełnionej formie drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
3.1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego;
3.2. Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą. Klient jest osobą odpowiedzialną za wprowadzenie prawdziwych danych do formularza rejestracyjnego;
3.3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
3.4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
3.5. Klient powinien w odpowiednim polu formularza rejestracyjnego wpisać numer prawa wykonywania zawodu lekarza. Podanie prawdziwego numeru jest warunkiem koniecznym aktywowania Konta Klienta przez Sprzedawcę;
3.6. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Wypełnienie oraz przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
4.1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
4.2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
5. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
5.1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
5.2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
5.3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
7. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i weryfikacji przez Sprzedawcę wpisanych danych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
8. Klient zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim danych dostępowych do Konta Klienta (w szczególności Loginu i Hasła) oraz do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o podejrzeniu przechwycenia tych danych przez osoby trzecie. W takim wypadku Klient winien bezzwłocznie zmienić Hasłodostępu do Konta Klienta.

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
3. Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar, który go interesuje, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” na stronie danego TowaruPo skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4.
7. W przypadku, gdy realizacja potwierdzonego zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub Dostawa Towaru nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych utrudnieniach.
8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §5 ust. 7, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
8.1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
8.2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
8.3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
9. Ceny znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
9.1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
9.2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
9.3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
11. Informacja o całkowitej wartości zamówienia znajduje się w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności. Informacja ta dotyczy każdorazowo wykonywanego Zamówienia.
12. Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione Towary:
12.1. bezpośredni przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jednak wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
12.2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
13. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia danego Towaru.
14. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
15. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
16. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w odpowiednim czasie i sposobie przyjętym przez Dostawcę i w obecności pracownika Dostawcy.
17. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
18. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
19. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Reklamacje i gwarancje

1. Klient ma możliwość zgłaszania Sprzedawcy wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
3. Celem zgłoszenia reklamacji Towaru Klient powinien dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z fakturą VAT.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca usunie wady lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na wolny od wad.
5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.
6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
7. W przypadku Towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
7.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
7.2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

§ 7 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
1.1. Prowadzenie Konta Klienta;
1.2. Newsletter;
2. Usługi wskazane w §7 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 oraz §5 Regulaminu.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
7.1. informację o nadawcy;
7.2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
7.3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
8. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
3. Karty produktów udostępniopne w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy i informacyjny.
4. Opisy, zdjęcia, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.
5. Sprzedawca może zmieniać funkcjonalność serwisu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2017 roku.